Dégoûts et des couleuvres

yal_la

Onlo adan nou ka chèché-konnèt an ki mannyè moun ka lyanné pou fè yonn. Ni sa ki ka pansé sé asi papyé ou ni pou maké sa épi sinyé sa pou sa fèt. Ni sa ki ka èspéré sé épi lapriyè pou sa fèt. É i tini on bon enpé ki pa savé an ki mannyè pou sa fèt. Sé suiv nou ka suiv sa ki ja la. É sa i ka rivé èvè pli bèl balan, sé présé-réponn ka pasé douvan présé-kouté. Kon adan on chimen nou près bout, chak lè sa rivé, nou ka vwè nou ka fè dèyè plis ki douvan.

Men, adan tout boul-moun lasa, ou pé di nou-tout maré asi menm pikèt-la : ta « lanmou » (fòl oben rézonné) nou tini pou sa nou vwè an zyé an nou é nou ka di « ki fè nou ». Imaj lasa, sé-y ki pikèt a lidé an nou asi noumenm é lidé an nou asi laliwondaj an nou.

Si apa èvè fòs a tan é on dòt lanmou, yonn pou sa-i-ka-sanm-nou-plis-la, an ki mannyè nou ké démaré an pikèt annou-la-la ?

Poézi a zékal

Pou piti timoun an nou épi pitit a yo (sidyévé, kon nou ka di), an komansé mété déwò ti istwa kout zò ké pé gadé-suiv èvè zanfan a zòt anlè tablèt oben si ismatfonn a zòt.

Adan sé ti istwa lasa, sa ki ké déwoulé dèyè koko-zyé a zòt, sé « poézi-a-zékal » a on konpè souda an désiné. Mannyè i yé, sa i ka fè épi sa i ké fè-w vwè toujou an fil a travay an zimaj-é-lidé an ka bouré é an ja palé asi-y-la pli bonnè anlè jounal-anlign-anmwen-lasa. Zò pé aboné zòt an ti-istwa-la pou sé épizòd-la ka vini-la tonbé an mél a zòt san fòsé. Zò pé ba-y on fòs osi  (on sèl jou oben pa mwa) pou ban mwen plis balan ankò mwen kontinyé chimen lasa :

gi_60189_gw_logocroquis_sooda

Rété kliké, kliké-gadé, gadé-vwè… pou tandé !

Asi chimen… Annou !

An bibliyotèk Pòlwi, ant mwa juiyé é mwa out 2015, an prézanté on mété-an-zyé a imaj an fè asi plizyè lanné. Onlo adan nou ka kwè sa nou yé ka pasé jénérasyon an jénérasyon, yenki an bouch é zorèy. Vi an mwen an mès-é-labitid a moun isi fè mwen vwè, apré onlo lanné, kilti an nou osi ka pasé an zyé. Kifè si lawonn a sé imaj lasa, ou pé konpwann li  kon séri mak-a-ti-lidé a on moun Gwadloup asi lyannaj i tini épi péyi a-y. An fè yo an jan a moun lontan é an mannyè a on moun aprézan. Asi chimen a-w si-w ka chèché zétwal pou savé la ou yé é ola pou alé, ou pé gadé-suiv sé klendenden-lidé lasa…

(Mizik : « Hommage » – Franck Lockel Trio / « improvisation N°1 » – Gérard Lockel)

Pou vwè plis anlè sa > http://lukgama.com/pictographie

En fer est dame nation !?

An li twa tòm a « Helldorado ». Sé on séri a banndésiné ki sòti Fwans antrè 2006 é 2009. Sa ka sanm on travay a komand, é sé aka édisyon « Casterman » sa fèt. Sénawyo-la, sé Jean-David MORVAN – on awtis fwansé – épi Miroslav DRAGAN – on awtis bèlj – ki maké-y a dé. Désen-la épi koulè-la sé Ignacio NOE – on awtis awjanten – ki fè yo.

Couv_121203
Sa sé kouvèti a vèwsyon a istwa-la yo sòti antyè adan on sèl liv, an 2011.

Istwa-la sé on istwa envanté. Men pou fè-y, ou pé sèten yo apiyé yo asi réyalité a kolonizasyon a pannyòl dèpi XVyèm jik XVIIyèm syèk. Ou ka vwè sa adan mannyè sé rèprézantasyon a sé pèwsonaj-la pré zimaj é désen a sé épòk lasa. Sa ka pasé adan on lilèt yo imajiné an Loséan Atlantik konkistadò ka anvahi. Men an lilèt-la i tini on vyé jan maladi, ponmoun pa savé géri. Timal a banndésiné-la sé dé jenn « zendyen » ki mawon sistèm a moun a yo kon sistèm a anvahisè-la…

Désinatè awjanten-la ka mété sa ho o séryé. Travay grafik-la ka rété sansib é « vivan » malgré sé zimaj-la pasé adan « Photoshop ». Bèlté a sé koulè-la paka anpéché-w rantré an istwa-la, davwa sé anbyans jénéral-la i ka voyé-la ki ka antréné-w an « mouvman-la ».

helldorado03p_87133
Tèks : Jean-David Morvan épi Miroslav Dragan – Désen : Ignacio Noé – © CASTERMAN, 2009

Istwa-la konstwi. Ou ka vwè sé twa tòm-la maké asi baz a jan moun ka dévlopé lidé an rédaksyon fwansé. Prèmyé liv-la ka montré wòl a sé pannyòl-la. Alòs ki dézyèm-la ka ataké-y a pwoblèm ki chouké andidan menm a pèp « zendyen-la ». Twazyenm liv-la ka bout épi lyannaj a rèbèl « zendyen » épi « blan » kont chèf a yo chak, ki ka bout èvè kréasyon é lendépandans a péyi-la.

Pou sa ki ka gadé é suiv sinéma tibwen, zò dwèt vwè « Apocalypto » (on fim a Mel GIBSON) épi « Avatar » (on fim a James CAMERON). Banndésiné-la kalé an fil a sé kont modenn lasa, dapré mwen. An ka pansé yo vlé pòté lidé a « konba-gannyé-malgré-lagè-pèdi » épi rèkonésans a kè é fòs a kilti ki « pré » lanati, onlo ansyen pèp té adan-y-la, kon yo ka di. Men an finaldikont, pou mwen, on lidé ka rété -anba fè-y – an konklizyon a yo chak, sé : kimoun ki gannyé lagè ant sivilizasyon é pouki ?

CVT_Les-vaincus_7108
© Frantz DUCHAZEAU – Editions DARGAUD, 2007

Ni on dòt liv – on woman grafik a Frantz Duchazeau (sénaris é désinatè fwansé) – ki sé « Les Vaincus », ki kalé an sans lasa, toujou dapré mwen. Istwa-la ka pòté asi Enka é rantré a konkistadò. La osi, sé désen-la  bèl toubònman é sénawyo-la byen « dékatyé ». Men, la ankò, sa ki ka filé istwa-la sé on rèprézantasyon a débandad a sé pèp-la douvan sé pannyòl-la.

vaincextr
© Frantz DUCHAZEAU – Editions DARGAUD, 2007

Malgré « éfò » sé awtis-lasa pé fè pou éséyé fè nou vwè kan a « sé-la-ki-pèd-la », pou mwen sé toujou zyétaj a « kan-la-ki-gannyé-la » yo tini. La, pou mwen, sa sé awtis-la paka rivé (oben paka pé, oben paka vlé) fè, sé sòti an zyétaj a « blan-la ». Sé soyété-la yo ka rèprézanté-la chak lè, sé on miwa a sosyété oksidantal an jénéral. Ou ka vwè lagè a pouvwa antrè chèf épi vis a on sistèm bazé asi élit ki anlè yenki pas yo sé pitit a entèl. Ki-yo-vlé-ki-yo-vlé-pa, kon di chanté-la, sé on mésaj a « kouri-douvan » ki ka bout tout sé istwa lasa. Nou ka bouré asé vit asi on moral janti-janti a « toutmoun sé moun » é « annou vansé ansanm-ansanm é dèmen ké méyè ».

Men toutmoun pé osi sonjé, jous jòdi jou, sé tala ki gannyé lagè-la ki ka di ki mannyè moun ka-y rété é kontinyé viv, dapré jan li menm a li ka vwè lavi, apré i fini pilé lézòt é krazé lidé a yo si yo-menm…