Lè-w ka pwan on ti kanpo, ou pé reté gadé-kouté ti mòso lasa pou édé kè a-w bat an kadans-la i bizen-la la.

Publicités
Guadeloupéen, Illustrations

Pou piti timoun an nou épi pitit a yo (sidyévé, kon nou ka di), an komansé mété déwò ti istwa kout zò ké pé gadé-suiv èvè zanfan a zòt anlè tablèt oben si ismatfonn a zòt.

Adan sé ti istwa lasa, sa ki ké déwoulé dèyè koko-zyé a zòt, sé « poézi-a-zékal » a on konpè souda an désiné. Mannyè i yé, sa i ka fè épi sa i ké fè-w vwè toujou an fil a travay an zimaj-é-lidé an ka bouré é an ja palé asi-y-la pli bonnè anlè jounal-anlign-anmwen-lasa. Zò pé aboné zòt an ti-istwa-la pou sé épizòd-la ka vini-la tonbé an mél a zòt san fòsé. Zò pé ba-y on fòs osi  (on sèl jou oben pa mwa) pou ban mwen plis balan ankò mwen kontinyé chimen lasa :

gi_60189_gw_logocroquis_sooda

Rété kliké, kliké-gadé, gadé-vwè… pou tandé !

Poézi a zékal

En passant
Guadeloupéen, Illustrations

Asi chimen… Annou !

An bibliyotèk Pòlwi, ant mwa juiyé é mwa out 2015, an prézanté on mété-an-zyé a imaj an fè asi plizyè lanné. Onlo adan nou ka kwè sa nou yé ka pasé jénérasyon an jénérasyon, yenki an bouch é zorèy. Vi an mwen an mès-é-labitid a moun isi fè mwen vwè, apré onlo lanné, kilti an nou osi ka pasé an zyé. Kifè si lawonn a sé imaj lasa, ou pé konpwann li  kon séri mak-a-ti-lidé a on moun Gwadloup asi lyannaj i tini épi péyi a-y. An fè yo an jan a moun lontan é an mannyè a on moun aprézan. Asi chimen a-w si-w ka chèché zétwal pou savé la ou yé é ola pou alé, ou pé gadé-suiv sé klendenden-lidé lasa…

(Mizik : « Hommage » – Franck Lockel Trio / « improvisation N°1 » – Gérard Lockel)

Pou vwè plis anlè sa > http://lukgama.com/pictographie

Par défaut
Guadeloupéen, Illustrations

En fer est dame nation !?

An li twa tòm a « Helldorado ». Sé on séri a banndésiné ki sòti Fwans antrè 2006 é 2009. Sa ka sanm on travay a komand, é sé aka édisyon « Casterman » sa fèt. Sénawyo-la, sé Jean-David MORVAN – on awtis fwansé – épi Miroslav DRAGAN – on awtis bèlj – ki maké-y a dé. Désen-la épi koulè-la sé Ignacio NOE – on awtis awjanten – ki fè yo.

Couv_121203

Sa sé kouvèti a vèwsyon a istwa-la yo sòti antyè adan on sèl liv, an 2011.

Istwa-la sé on istwa envanté. Men pou fè-y, ou pé sèten yo apiyé yo asi réyalité a kolonizasyon a pannyòl dèpi XVyèm jik XVIIyèm syèk. Ou ka vwè sa adan mannyè sé rèprézantasyon a sé pèwsonaj-la pré zimaj é désen a sé épòk lasa. Sa ka pasé adan on lilèt yo imajiné an Loséan Atlantik konkistadò ka anvahi. Men an lilèt-la i tini on vyé jan maladi, ponmoun pa savé géri. Timal a banndésiné-la sé dé jenn « zendyen » ki mawon sistèm a moun a yo kon sistèm a anvahisè-la…

Désinatè awjanten-la ka mété sa ho o séryé. Travay grafik-la ka rété sansib é « vivan » malgré sé zimaj-la pasé adan « Photoshop ». Bèlté a sé koulè-la paka anpéché-w rantré an istwa-la, davwa sé anbyans jénéral-la i ka voyé-la ki ka antréné-w an « mouvman-la ».

helldorado03p_87133

Tèks : Jean-David Morvan épi Miroslav Dragan – Désen : Ignacio Noé – © CASTERMAN, 2009

Istwa-la konstwi. Ou ka vwè sé twa tòm-la maké asi baz a jan moun ka dévlopé lidé an rédaksyon fwansé. Prèmyé liv-la ka montré wòl a sé pannyòl-la. Alòs ki dézyèm-la ka ataké-y a pwoblèm ki chouké andidan menm a pèp « zendyen-la ». Twazyenm liv-la ka bout épi lyannaj a rèbèl « zendyen » épi « blan » kont chèf a yo chak, ki ka bout èvè kréasyon é lendépandans a péyi-la.

Pou sa ki ka gadé é suiv sinéma tibwen, zò dwèt vwè « Apocalypto » (on fim a Mel GIBSON) épi « Avatar » (on fim a James CAMERON). Banndésiné-la kalé an fil a sé kont modenn lasa, dapré mwen. An ka pansé yo vlé pòté lidé a « konba-gannyé-malgré-lagè-pèdi » épi rèkonésans a kè é fòs a kilti ki « pré » lanati, onlo ansyen pèp té adan-y-la, kon yo ka di. Men an finaldikont, pou mwen, on lidé ka rété -anba fè-y – an konklizyon a yo chak, sé : kimoun ki gannyé lagè ant sivilizasyon é pouki ?

CVT_Les-vaincus_7108

© Frantz DUCHAZEAU – Editions DARGAUD, 2007

Ni on dòt liv – on woman grafik a Frantz Duchazeau (sénaris é désinatè fwansé) – ki sé « Les Vaincus », ki kalé an sans lasa, toujou dapré mwen. Istwa-la ka pòté asi Enka é rantré a konkistadò. La osi, sé désen-la  bèl toubònman é sénawyo-la byen « dékatyé ». Men, la ankò, sa ki ka filé istwa-la sé on rèprézantasyon a débandad a sé pèp-la douvan sé pannyòl-la.

vaincextr

© Frantz DUCHAZEAU – Editions DARGAUD, 2007

Malgré « éfò » sé awtis-lasa pé fè pou éséyé fè nou vwè kan a « sé-la-ki-pèd-la », pou mwen sé toujou zyétaj a « kan-la-ki-gannyé-la » yo tini. La, pou mwen, sa sé awtis-la paka rivé (oben paka pé, oben paka vlé) fè, sé sòti an zyétaj a « blan-la ». Sé soyété-la yo ka rèprézanté-la chak lè, sé on miwa a sosyété oksidantal an jénéral. Ou ka vwè lagè a pouvwa antrè chèf épi vis a on sistèm bazé asi élit ki anlè yenki pas yo sé pitit a entèl. Ki-yo-vlé-ki-yo-vlé-pa, kon di chanté-la, sé on mésaj a « kouri-douvan » ki ka bout tout sé istwa lasa. Nou ka bouré asé vit asi on moral janti-janti a « toutmoun sé moun » é « annou vansé ansanm-ansanm é dèmen ké méyè ».

Men toutmoun pé osi sonjé, jous jòdi jou, sé tala ki gannyé lagè-la ki ka di ki mannyè moun ka-y rété é kontinyé viv, dapré jan li menm a li ka vwè lavi, apré i fini pilé lézòt é krazé lidé a yo si yo-menm…

Par défaut

Mi on dokimantè ki touné an 2004 é ki sòti an 2005. Sé Dominique BERGER épi Sarah FAUTRÉ, dé jounalis bèlj, ki fè-y. Yo ka jété on zyé asi dékatman a kominikasyon a imaj é lidé adan lyannaj a chenn-télé épi mèt a-y. Yo ka apiyé-yo asi ègzanp a Vénézwéla, é mouvman sosyal ki ka soukwé péyi-la an komansman a sé lanné 2000-la. Adan fim-lasa, nou pé vwè wòl é fòs a moun ki ka pòté zimaj (an télé kon si twèl penti) adan chanjman a on péyi…

Sa ka ba-w on « son » pou-w savé ola pou gadé é vwè sa ou bizen vwè, lè-w fin chèché é touvé kimoun ki mèt a médya-la ou ka gadé-la-la…

Guadeloupéen, Illustrations

Rantré an « Brèch-la »

I tini plizyè désinatè an enmé an péyi Karayib é an péyi Lanmérik-si-anba. Alberto BRECCIA (1919-1993) sé yonn adan sé la an pi enmé-la. I fèt « Uruguay » men i tini nasyonalité Awjanten. An désen épi banndésiné, nonm lasa sé on mèt-a-mannyòk.

An fil a dènyé awtik an fè avan tala, misyé tini on liv i fè ki kalé an sans a lidé ki ka travèsé lèspri a onlo moun : kimoun-ki-ka-kontwolé-ki-sa an sosyété-la é ka-ki-réyèl-é-ka-ki-viwtyèl. Liv lasa sé Informe sobre ciegos (trd. : « Rapport sur les aveugles » ) é i sòti an 1991. I bazé asi on chapit a on liv a Ernesto Sabato : Sobre heroes y tumbas (sòti an 1961).

couv_espagnole03couv_fr

Timal a istwa-la ka parèt kon moun-fou. I sèten moun-ki-paka-vwè adan on gran-jan-sosyété-anba-fèy ka kenbé tout biten, anba-anba. Liv-la ka déwoulé tribilasyon a timal-la adan déba-lasa. Awtis-la sèvi épi on kalité tèknik an nwè-é-blan ka tonbé « kòtòk » épi sénawyo-la. Déliw a moun-la ka parèt an zyé an nou ki ka li liv-la. Mizi-an-mizi istwa-la ka déwoulé é, an menm di tan ki-y, tousa ki té blan é nwè ka divini gri-gri-gri.

rapport-sur-les-aveugles_05

© Héritiers d’Alberto Breccia / © Herederos de Alberto Breccia

Men, pou mwen i tini dòt biten dèyè istwa-lasa. Lè-w ka vwè an ki moman épi an kijan awtis-la fè-y, ou pé mandé-w si a pa li menm a-y ki téké an liv-la… I té konnèt istwa-la dèpi lontan é i rété on bon moman ka « kouri » dèyè ékriven-la pou i asèpté yo mofwazé istwa a-y an banndésiné. Osi, yo ka di ant 1930 é 1983, Awjantin adan on séri gwo boulvès politik é militè, yo ka rézimé kon séri a plizyè gouvènman diktatè. Onlo awtis kité péyi-la. Alberto BRECCIA, li, rété…

Ritouvé-w adan on péyi ki anba on gouvènman ka kontwolé tousa moun pé di é vlé pansé, pou toutmoun sé on biten bandé-bandé-bandé. Ou pé jou mò adan sa. Men pou on awtis sa ankò pli rèd, lè i sé on moun ki vré épi li-menm a li. An konnèt sa, é an pé konpwann angwas é tèwbolizasyon ki pé travèsé lidé on moun ka fè-y asi ègzistans a-y, adan on sistèm konsa, menm lè-y ka sanm sa i vlopé épi myèl, kon an Gwadloup…

Par défaut